Nghĩa của từ hôi như cú bằng Tiếng Việt

hôi như cú nghĩa là rất hôi/thối, khó ngửi. Đây là câu cửa miệng (khẩu ngữ) xuất hiện thường ngày trong đời sống của người Việt Nam.
Có thể con cú mèo có vẻ rất là hôi nên được sử dụng để ví người ở bẩn hoặc nơi bốc mùi.
[hôi như cú]
to smell very nasty

Đặt câu với từ "hôi như cú"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hôi như cú", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hôi như cú, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hôi như cú trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Một đám ở bẩn hôi như cú.

2. Tránh xa ra, người mày hôi như cú ấy.

3. Anh tắm rồi mà sao vẫn hôi như cú vậy.