Nghĩa của từ hậu hĩnh bằng Tiếng Việt

hậu hĩnh
[hậu hĩnh]
xem hậu hĩ

Đặt câu với từ "hậu hĩnh"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hậu hĩnh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hậu hĩnh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hậu hĩnh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Boa hậu hĩnh.

2. Hậu hĩnh luôn.

3. Mức lương hậu hĩnh.

4. Tiền thưởng lại hậu hĩnh

5. Anh sẽ trả hậu hĩnh cho.

6. Tốt nhất là nên hậu hĩnh.

7. Trả lương hậu hĩnh không?

8. Mày được trả công hậu hĩnh.

9. Cha ngài trả cho họ rất hậu hĩnh.

10. Quả là lời đề nghị rất hậu hĩnh.

11. Mặc dù, chúng tôi thưởng hậu hĩnh hơn.

12. Và để được trả công hậu hĩnh.

13. Cha ngài đã trả họ khá hậu hĩnh

14. Hai người được trả hậu hĩnh rồi còn gì?

15. Viên tổng trấn chắc được hưởng những đồ cống phẩm hậu hĩnh.

16. Tiền lương hậu hĩnh và điều kiện làm việc khá tốt .

17. Phải rồi, Fish sẽ trả hậu hĩnh cho cái mạng của mày.

18. Thù lao hậu hĩnh, có máy bay riêng, ở vùng hẻo lánh.

19. Nếu đưa ra tấm bản đồ, ngài sẽ được trả công rất hậu hĩnh

20. Nếu đưa ra tấm bản đồ, ngài sẽ được trả công rất hậu hĩnh.

21. Vô Diện đòi phục vụ thức ăn và trả tiền rất hậu hĩnh.

22. Khi các anh cướp được tàu lớn, sẽ được trả công hậu hĩnh.

23. Ông ta trả công nàng hậu hĩnh... một đồng bạc cho mỗi tên.

24. Có thể tin vào việc chúng giết người nếu chúng được chi trả hậu hĩnh.

25. Và tôi dám chắc ông được trả hậu hĩnh cho lời xác nhận đó.

26. Đó là một tổ chức được trang bị hiện đại, trả lương hậu hĩnh

27. Ai dẫn chúng ta tới chỗ Al Sa-Her sẽ được thưởng hậu hĩnh.

28. Ta biết một tên vua Elf sẽ trả khá hậu hĩnh cho thứ này.

29. Do đó, mụ được ban thưởng hậu hĩnh với số tiền 1.000.000 đô la Mỹ.

30. Quân giữ cổng 5.610 người cố sức giữ thành, về sau đều được ban thưởng hậu hĩnh.

31. và chúng tôi sẽ trả hậu hĩnh cho việc sử dụng những kĩ năng đó.

32. Bất cứ ai hỗ trợ ta trong sứ mệnh này sẽ được đền đáp hậu hĩnh.

33. Fisk là một trong những khách hàng trả hậu hĩnh nhất, cùng với Owlsley ở Silver Brent.

34. Không giống như người của chúng ta, nhưng họ sẽ chiến đấu nếu chúng ta trả hậu hĩnh.

35. Ta cảm ơn ngài, ta sẽ ban thưởng đất đai hậu hĩnh sau khi tiêu diệt quân Mông Cổ.

36. Giờ, tôi biết các bạn đang mong đợi điều gì, cái phần thưởng hậu hĩnh cho khám phá khoa học.

37. Tôi cố gắng tự làm. Tôi không chú tâm suy nghĩ của người khác, giải Grammy là phần thưởng hậu hĩnh.

38. Tôi tuyển lựa rất cẩn thận, và Fring đảm bảo họ được đền bù hậu hĩnh cho các tình huống thế này.

39. Các bạn đã ưng thuận số tiền công cho ngày làm việc rồi, một số tiền công, một số tiền công hậu hĩnh.

40. Năm 1936 ông được thăng chức lên học hàm giáo sư đầy đủ với mức lương hậu hĩnh 3300 đôla một năm.

41. Đám quý tộc thích dùng thời gian của tôi để che đôi chân của họ và họ trả rất hậu hĩnh cho đặc quyền này.

42. Ngoài xã hội, nhiều người đặt ưu tiên cho việc học lên cao vì kỳ vọng sẽ có một việc làm với mức lương hậu hĩnh.

43. Ở một số nơi, người trẻ bị áp lực đặt mục tiêu để tập trung vào việc học lên cao và tìm công việc có lương hậu hĩnh.

44. Sau khi chuyển tới Roma mùa xuân năm 1939, Fellini có được một công việc khá hậu hĩnh, đó là viết báo cho tờ tuần san trào phúng Marc'Aurelio.

45. Lời nguyền triệu hồi quái vật nhắm mục tiêu vào lãnh địa của người chơi và nếu đánh bại được chúng thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

46. Hoàng tử Leopold, cũng là một nhạc sĩ, trân trọng tài năng của Bach, trả lương hậu hĩnh, và để ông tự do trong sáng tác và trình diễn.

47. Tôi có một giao dịch tuyệt vời với hãng Cathay Pacific trong nhiều năm: họ cho tôi bay miễn phí và tôi chụp ảnh cho họ. Đó là một ưu đãi hậu hĩnh.

48. Trong khi lính trong quân đoàn La Mã phải phục vụ 25 năm, lính cận vệ chỉ phục vụ 16 năm, nhận lương gấp ba, được thưởng hậu hĩnh và có lương hưu cao.

49. V. I. Lenin coi những hành động này của Zinoviev và Kamenev là phản bội: "Kamenev và Zinoviev đã trao một món quà hậu hĩnh cho Rodzianko và Kerensky, đó là quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng về một cuộc nổi dậy vũ trang...".

50. Dù những lời cầu xin ban thưởng hậu hĩnh chỉ như nước đổ đầu vịt, họ mới chịu đồng ý chiến đấu nhằm tăng lương mà thôi, và ông liền hành quân ra ngoài để thể hiện quyết tâm chống cự đến cùng với Thập tự quân Latinh.