Nghĩa của từ hửi bằng Tiếng Việt

hửi
[hửi]
xem ngửi

Đặt câu với từ "hửi"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hửi", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hửi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hửi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Anh đúng là có một cái mũi để hửi cứt.

2. Anh vừa dành được quyền hửi bụi của tôi ngày mai.

3. Đồ hàng nghĩa địa hạng bét, đồ chỉ biết hửi mông lừa!

4. Với tôi thì không sao bởi vì tôi không cần phải hửi các anh.

5. Đồ chó bẩn thỉu, dơ dáy Mạt hạng. Đầy ve, hay hửi bậy, và uống nước trong bồn cầu.

6. Mỗi khi nó tới điểm giữa này, nó dừng lại, cẩn thận rà soát mùi hương ở vùng giao điểm, giống như là chúng đang khụt khịt hửi môi trường xung quanh, và rồi chúng quay đầu lại.