Nghĩa của từ lém lỉnh bằng Tiếng Việt

Lém lỉnh nghĩa là vui tươi, hoạt bát dùng để chỉ người lanh lợi (nhưng không có hại).
Người lém lỉnh được coi là người vui tươi, hòa nhã và biết đối nhân xử thế, giao tiếp và ứng xử tốt trong cuộc sống.

Đặt câu với từ "lém lỉnh"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lém lỉnh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lém lỉnh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lém lỉnh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Một gã lém lỉnh hả?

2. Em thật là lém lỉnh đấy cô gái ạ

3. Em thật là lém lỉnh đấy cô gái ạ.

4. Thảo là một phụ nữ lém lỉnh, hồn nhiên và vui tính.

5. Nietzsche sẽ không lém lỉnh được như vậy nếu ông ta kê đơn melarsoprol.

6. Chà chà chú mày lém lỉnh quá hen ko cho cô ấy nói sẽ đi đâu hết ha

7. Nathan Mack trong vai Chip – cậu con trai tinh nghịch, lém lỉnh của Bà Potts, bị biến thành một tách trà.

8. Nhã Phương đã thể hiện một Thêu lém lỉnh, hài hước, đôi lúc lại rất vô duyên khiến khán giả vô cùng thích thú.

9. Nét đặc trưng của chó Chihuahua là đầu tròn, có khoảng cách rộng giữa hai con mắt sáng, nét mặt lém lỉnh, tai dựng đứng và rũ xuống khi nằm nghỉ.

10. Một nhân vật yếu đuối và nhỏ bé nhưng xảo quyệt, Sang Kancil sử dụng trí thông minh, sự nhanh trí, lém lỉnh của mình để chiến thắng những con vật to và mạnh hơn mình.

11. Trong bữa ăn tối tại một nhà hàng thượng hạng, Slade lém lỉnh nói về mục đích của chuyến đi đến thành phố, tận hưởng phòng nghỉ sang trọng ở New York trước khi tự sát.