Nghĩa của từ lôm côm bằng Tiếng Việt

Lôm côm nghĩa là lộn xộn chưa hoàn thiện, còn chưa đúng hoặc còn nhiều chốt chưa tốt.
(Khẩu ngữ) không ra đâu vào đâu, chỗ được chỗ không và không ổn định.

Lôm côm trong tiếng anh
disorderly; in disorde

Đặt câu với từ "lôm côm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lôm côm", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lôm côm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lôm côm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Làm việc lôm côm quá.

2. Ăn nói lôm côm, không đâu vào đâu.

3. Sứ quán lôm côm kiểu gì thế này? ! Kiểu gì mà...