Nghĩa của từ nhắm mắt xuôi tay bằng Tiếng Việt

nhắm mắt xuôi tay
[nhắm mắt xuôi tay]
xem từ trần

Đặt câu với từ "nhắm mắt xuôi tay"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhắm mắt xuôi tay", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhắm mắt xuôi tay, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhắm mắt xuôi tay trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. " cho đến khi đôi ta nhắm mắt xuôi tay. "

2. Trong đầu mẹ lúc đó chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay.

3. Từ hôm nay cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay, con là Ramsay Bolton, con trai của Roose Bolton, hộ thần phương Bắc.

4. Từ xưa, người ta thấy khó chấp nhận rằng đời sống toàn là những cay đắng nhọc nhằn, rồi cuối cùng phải nhắm mắt xuôi tay.

5. Trong tiếng Việt, thay vì nói một người “chết”, người ta sẽ nói là người ấy đã “khuất bóng”, “đi xa”, “qua đời”, “lìa đời” hoặc “nhắm mắt xuôi tay” v.v.

6. (Rô-ma 6:23) Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta chỉ có một cuộc hành trình ngắn ngủi khó nhọc từ khi chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

7. Chẳng hạn, hàng triệu người tin rằng những giai đoạn quan trọng trong đời—lúc chào đời, dậy thì, kết hôn, sinh con, và khi nhắm mắt xuôi tay—là các bước trong quá trình dẫn đến cõi thần linh của tổ tiên.

8. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người....