Nghĩa của từ nhẽo nhèo bằng Tiếng Việt

nhẽo nhèo
[nhẽo nhèo]
như nhẽo (nghĩa mạnh hơn).
too soft

Đặt câu với từ "nhẽo nhèo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhẽo nhèo", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhẽo nhèo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhẽo nhèo trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cá mập miệng to có khả năng bơi kém và có một cơ thể mềm, nhèo nhẽo và không có sống đuôi.

2. Đừng có lèo nhèo!

3. Nhiều mấy cái thứ bèo nhèo quá.

4. Đừng nhõng nhẽo.

5. Nhạt nhẽo quá.

6. Nhạt nhẽo...

7. Nhạc nhẽo đấy à?

8. Nhạc nhẽo hay ghê.

9. Thật nhạt nhẽo.

10. Cô ấy cứ lèo nhèo suốt!

11. Nhạc nhẽo chết tiệt.

12. Nó chỉ nhõng nhẽo thôi.

13. Màu sắc hơi nhạt nhẽo nữa

14. Nếu không sẽ nhạt nhẽo.

15. Thật là một kẻ nhạt nhẽo.

16. Những câu đùa nhạt nhẽo quá đấy.

17. Và tệ nhất là nó nhạt nhẽo.

18. Tôi nghe nói anh nhõng nhẽo hả?

19. Như trong mấy cái vở kịch bèo nhèo í.

20. Chỉ bèo nhèo như cục phân mèo với bả thôi.

21. Nhạc nhẽo thế này làm anh điên mất.

22. Tôi có nhắc đến việc nhạt nhẽo chưa nhỉ?

23. Nhìn tôi bèo nhèo vậy, nhưng tôi đã hạ Ray đấy.

24. Nghiêm túc đấy, chuyện gì với nhạc nhẽo vậy?

25. Nó đã có thể trở nên nhạt nhẽo.