Nghĩa của từ súng sính bằng Tiếng Việt

súng sính
[súng sính]
xem bảnh

Đặt câu với từ "súng sính"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "súng sính", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ súng sính, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ súng sính trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hoàng Xuân Sính.

2. Nguyễn Quang Sính, PGS.

3. Thương lượng một sính lễ vừa phải

4. HỌ ĐÃ HOÀN TRẢ PHẦN SÍNH LỄ

5. Tây giáp xã Mường Báng, xã Sính Phình.

6. Bạn của văn học, nhà văn tốt và sính triết học.

7. Tân Dã Tráng Hầu Văn Sính: tướng nhà Tào Ngụy.

8. Nhưng các thân nhân chị đòi tăng thêm sính lễ.

9. Thoạt tiên, gia đình chị đòi một sính lễ vừa phải.

10. Tùy từng nơi, từng gia đình mà sính lễ khác nhau.

11. Đối với Chăm Pa đây là món quà sính lễ quá đắt.

12. Sự hứa hôn có hiệu lực khi sính lễ trao cho nhà gái.

13. Tiêu Đầu đến tiền mua sính lễ ông cũng chia cho chúng tôi

14. Bà đã công bố các bài báo khoa học sau đây: Hoàng Xuân Sính.

15. Phim bắt đầu từ cái chết của ông Sính (Chủ tịch tỉnh Đông Giang).

16. Hóa ra, ông Sính không phải là một hình mẫu như mọi người vẫn thấy.

17. Ví dụ: Súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn hoa cải, súng săn, súng cổ, súng hơi nhẹ, súng sơn, súng đạn bi, súng in 3D

18. Anh Joseph cũng đồng ý cho con rể là Peter nộp sính lễ dưới mức ấn định.

19. Dù không hưởng lương, họ gả hai cô con gái với phần nhỏ sính lễ thông thường.

20. Đám cưới ngày nay vẫn còn dùng cơi khi bày trầu cau làm sính lễ rước dâu.

21. Ví dụ: Súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn hoa cải, súng săn, súng cổ còn hoạt động, súng hơi, súng bắn sơn, súng đạn bi, súng in 3D

22. Học giả Gordon Wenham cho rằng đây là “sính lễ tối đa” nhưng phần lớn “thấp hơn nhiều”.

23. Một số chim mái đòi hỏi phải nộp “sính lễ” trước khi gật đầu với một con chim trống.

24. Việc cha mẹ tín đồ đấng Christ quyết định thương lượng một sính lễ hay không là một quyết định cá nhân.

25. Trong một số cộng đồng, cô dâu và cha mẹ của nàng bị khinh dể nếu nhận sính lễ thấp.