Nghĩa của từ sai vặt bằng Tiếng Việt

Sai vặt nghĩa là chỉ bảo làm việc vặt, làm nhiều việc linh tinh.

Sai ở đây nghĩa là "sai bảo, sai khiến"
Vặt hiểu ở đây là việc lặt vặt, việc nhỏ.
"Bị sai vặt" không chỉ đơn thuần là "bị bắt làm các việc lặt vặt, việc nhỏ" mà cũng có thể hiểu là "bị bắt làm nhiều việc, nhưng thường cũng không phải việc quá quan trọng"

Đặt câu với từ "sai vặt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sai vặt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sai vặt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sai vặt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Một tay sai vặt.

2. Chân sai vặt của Chính phủ.

3. Chỉ để sai vặt thôi hả?

4. Hoặc có thể chỉ là chân sai vặt.

5. Người sai vặt có thể đến lấy mà, Dorothy.

6. Vậy nghĩa là tôi không phải người để sai vặt.

7. Làm sao để nộp đơn xin làm người sai vặt của em?

8. Có người để tôi tin cậy sai vặt thì lúc nào cũng tốt.

9. Cần có một kẻ để sai vặt khi chúng ta xong việc chứ.

10. Có người để tôi tin cậy sai vặt thì lúc nào cũng tốt

11. Một gã từng làm sai vặt cho tôi ở Fort Bragg, North Carolina.

12. Bố chỉ là thằng bị sai vặt thôi. Vừa đưa hết tiền cho Fiona rồi.

13. Cho tới gần đây, ông ta chỉ là tên tiểu tốt- - chân sai vặt của Jon Arryn'.

14. Chúng tôi sẽ không từ bỏ giao kèo này để thành đám sai vặt cho ông, thủng chứ?

15. Từng là tên sai vặt của Chúa tể Thanh Long (thực chất là nhân vật "phản diện ngầm" ở phần 1).

16. Tôi đã để anh biến tôi trở thành tên sai vặt của anh và giờ anh lấy cắp nghiên cứu của tôi ư?