Nghĩa của từ sang tay bằng Tiếng Việt

sang tay
[sang tay]
xem đổi chủ

Đặt câu với từ "sang tay"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sang tay", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sang tay, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sang tay trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Việc buôn bán sau đó chuyển sang tay người Hà Lan vào khoảng thế kỷ 17.

2. Quyền lực thay đổi vào năm 1440 sang tay Vương triều Jabrid từ ốc đảo Al-Hasa.

3. Trong 10 năm, ngôi lãnh tụ lần lượt sang tay 3 người anh/em trai của ông.

4. Cô ta chẩn đoán Harvey không lưu thông được khí huyết và chuyển ảnh sang tay thông khí.

5. Sau đó chuyển sang tay con gái của họ là Maria, kết hôn với hoàng tử Chlodwig Hohenloche-Schillingsfürst.

6. Nắp buồng lái lớn hơn, Jordan là khách hàng đầu tiên, nhưng nó không phục vụ cho Jordan mà lại chuyển sang tay Iraq.

7. Và giờ giữa những VĐV, chúng ta lại có thêm một VĐV nữa, chỉ chuyên truyền gậy từ tay người này sang tay người khác.

8. Trong điệu nhảy “crowd surfing”, một người được đám đông nhấc bổng lên qua khỏi đầu và chuyền từ tay người này sang tay người khác.

9. Vào năm 1453, quyền sở hữu tấm vải được chuyển sang tay Louis, Công Tước vùng Savoy; ông này đem nó về để ở một nhà thờ tại Chambéry, thủ đô vùng Savoy.

10. chúng ta đã chứng kiến những thay đổi quyền lực -- quyền lực chuyển từ tay Hy Lạp sang tay Ý và sự thay đổi quyền lực đã xảy ra trong thời kì văn minh châu Ãu -- nhưng chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó hơi khác

11. Trong thời kỳ việc chế bản các sách kinh trang trí dần dần chuyển từ các tu viện sang tay các xưởng của dân chúng, vì thế theo Janetta "tới khoảng 1300 hầu hết các linh mục mua sách của họ ở cửa hàng", và các cuốn kinh nhật tụng phát triển như một dạng sách cầu nguyện dành cho thường dân.