Nghĩa của từ sao bằng Tiếng Việt

sao
[sao]
star
Một đêm đầy sao
A starry/starlit night
Khách sạn ba sao
Three-star hotel
Tướng bốn sao
Four-star general
to copy; to duplicate; to photocopy
Sao ba bản giấy phép xây dựng
To make three copies of the building permit
to dry in a pan; to dehydrate
why
Sao anh đến trễ vậy ?
Why do you come so late?
Sao chị nói ra chi vậy?
What did you say that for?
Sao lại cũng tôi ?
Why me again?
what
Anh nghĩ sao về cô ta / về vụ đó ?
What do you think about her/it?
how
Công việc sao rồi ?
How's business?

Đặt câu với từ "sao"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sao", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sao, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sao trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sao đó thì sao ư?

2. Sao sáng nhất trong chòm sao này là sao Aldebaran, một sao màu cam, thuộc lớp quang phổ K5 III sao khổng lồ.

3. Trong đó có hai loại saosao tốt và sao xấu.

4. Nó chi chít saosao.

5. Sao, anh không muốn mở cửa sao?

6. Không sao rồi.Không sao. lại đây nào

7. Ba ngôi sao chính (sao alpha) của ba chòm sao này tạo thành mảng sao Tam giác mùa hè nổi tiếng.

8. Sao, chuyện dời qua nhà giam là sao?

9. Nếu bà thấy không sao thì chẳng sao.

10. Sao, cậu có hẹn hò hay sao thế?

11. Sao, anh còn nghỉ giải lao nữa sao?

12. Sao Thổ nghe rất rõ, thưa Sao Mộc.

13. Hồ sơ sao rồi?Có sao lưu chưa?

14. SAO CHỔI VÀ HIỆN TƯỢNG MƯA SAO BĂNG

15. Ngôi sao thứ nhất trong hệ là một ngôi sao dưới khổng lồ, còn ngôi sao thứ hai là một ngôi sao lùn cam.

16. Tại sao, thịt cừu - tại sao, lady -! Fie, bạn slug- Abed - Tại sao, tình yêu, tôi nói - madam yêu - tại sao, cô dâu!

17. Là sao Bắc Cực của chòm sao Thiên Long.

18. Sao Thái Bạch, tên gọi cổ của Sao Kim.

19. 10 Các vì sao và chòm sao* trên trời+

20. Đó là ngôi sao trong chùm sao Đại hùng.

21. Thế còn, sự sống trên sao Hỏa thì sao?

22. Có thể các chữ cái bên cạnh bảy ngôi sao đánh vần là Tauran, một cái tên cho sao Kim Ngưu, một chòm sao gồm bảy ngôi sao gọi là chòm sao Pleiades?

23. Đó là sao Sirius trong chòm sao Thiên Lang.

24. Giải thưởng Sao Khuê (Sao Khue Award) năm 2005.

25. Tại sao?Vì điện thoại hư rồi. Là sao?

26. Tại sao, Sao cô ta lại phản ứng như thế?

27. Con này thì sao?Chạy hay không chạy sao hả?

28. Chòm sao Tiên Nữ là một trong những chòm sao.

29. Biết vì sao tôi làm vậy không, Sao-Lẻo Bẻo?

30. Benford không sao giải thích được tại sao lại thế.

31. Một ngôi sao đang rơi từ chòm sao Thiên Long.

32. Cấp sao biểu kiến của ngôi sao này là 2.6.

33. Sao, làm việc tại Quốc gia Nguyệt san sao rồi?

34. Chứ sao.

35. Sao biển?

36. Chùy sao?

37. Chứ sao?

38. Thiệt sao?

39. Không sao.

40. Sao vậy?

41. Bụi sao.

42. thật sao?

43. Vậy sao?

44. Chứ sao!

45. Sao băng?

46. Tại sao?

47. Sao chứ?

48. Anh biết sao tôi biết anh đồng tính?- Làm sao?

49. Nó nằm cách sao Beta Librae khoảng 2 độ bắc, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Xứng.

50. Chẳng sao.