Nghĩa của từ tà áo bằng Tiếng Việt

tà áo
lap of dress
dress, national long dress

Đặt câu với từ "tà áo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tà áo", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tà áo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tà áo trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tà áo dài truyền thống.

2. Tên của tác giả được ghi ở trên tà áo dưới chân, phía bên trái của bức tượng.

3. Tua đặc biệt nơi tà áo người Y-sơ-ra-ên nhằm nhắc nhở rằng họ là một dân được tách biệt để thờ phượng Đức Chúa Trời và vâng theo mệnh lệnh của Ngài.