Nghĩa của từ tâm ý bằng Tiếng Việt

tâm ý
idea

Đặt câu với từ "tâm ý"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tâm ý", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tâm ý, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tâm ý trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Phật kinh có nói, tâm ý hối hận, có thể làm cây khô ra hoa.

2. “Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy.” 2.

3. “Sự chân thành, tâm ý thuần khiết và lòng yêu thương của anh ta đã cho phép một sức mạnh thuộc linh bao phủ lấy phòng học.

4. Trong Chiến dịch hiển thị, đối tượng là những nhóm người có mối quan tâm, ý định và thông tin nhân khẩu học cụ thể, theo ước tính của Google.