Nghĩa của từ từ cổ chí kim bằng Tiếng Việt

từ cổ chí kim
[từ cổ chí kim]
from ancient times to the present

Đặt câu với từ "từ cổ chí kim"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "từ cổ chí kim", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ từ cổ chí kim, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ từ cổ chí kim trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Từ cổ chí kim các nhà thơ nói gì về chúng ta?

2. Đây là mội hội đồng gồm tất cả những thiên tài từ cổ chí kim

3. Từ cổ chí kim, không có lời khuyên nào mà luôn luôn có lợi ích và áp dụng được cho mọi người thuộc mọi chủng tộc.