Nghĩa của từ thật vậy bằng Tiếng Việt

thật vậy
[thật vậy ]
indeed; really

Đặt câu với từ "thật vậy"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "thật vậy", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thật vậy, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thật vậy trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thật vậy.

2. Quả thật vậy.

3. Và quả thật vậy.

4. Ồ, thật vậy ư?

5. Tự cô lập, thật vậy!

6. Thật vậy, phủ khắp thành hoan hỉ.

7. Thật vậy, chỉ đủ cho một nửa.

8. Ơi cô thôn nữ, thật vậy đó.

9. 3 Thật vậy, ngài đã để mắt đến

10. Thật vậy, họ đi cùng một nhà thờ.

11. Thật vậy, nhà cô nằm ngay trên tường thành.

12. Thật vậy, “hãy nhớ lại những ngày thuở trước”.

13. 8 Thật vậy, Giê-ru-sa-lem đã vấp

14. Thật vậy, bạn nợ người đó mạng sống mình.

15. Thật vậy, mùa gặt là thời kỳ khẩn trương.

16. Thật vậy, người khiếm thị gặp nhiều thách thức.

17. Thật vậy, đạo Đấng Christ không có gì sai”.

18. Thật vậy, đó là cách bày tỏ tình yêu thương.

19. Thật vậy, nhiều loài kiến đã dự trữ thức ăn.

20. 20 Thật vậy, giảng dạy là cả một nghệ thuật.

21. Thật vậy, nhiều đứa trẻ giống cha mẹ như đúc.

22. " Một, quả thật vậy! " Giống chuột nưa sóc phẫn nộ.

23. Thật vậy, hàng tỉ người cúi lạy các hình tượng.

24. Thật vậy, “giờ gặt đã đến”, không thể trì hoãn!

25. Thật vậy, chữ “vâng lời” thường làm họ khó chịu.

26. Thật vậy, “Ngài sẽ nuốt sự chết đến đời đời.

27. Thật vậy, tìm kiếm danh vọng là điều vô ích.

28. " Giống chim te te, quả thật vậy! " Ông Thomas Marvel.

29. Thật vậy, không thể thiếu sự hướng dẫn đúng đắn.

30. Thật vậy, người đó có thể buông xuôi hoàn toàn.

31. Thật vậy, chúng ta sinh ra vốn có lương tâm.

32. Thật vậy, đã đến lúc phải gấp rút tỉnh thức!

33. 2 Thật vậy, minh họa hiệu quả thường khó quên.

34. Thật vậy, “Ngài, Đấng Chí Thánh,”22 là câu trả lời.

35. Thật vậy, “ngài động lòng thương xót” (Mác 1:40-42).

36. Thật vậy, mỗi ngày sẽ rất khoái lạc hay vui sướng.

37. Thật vậy, bạn có theo đuổi con đường đạo đức không?

38. Thật vậy, chúng ta không “lấy ác trả ác cho ai”.

39. Thật vậy, những người chú ý lũ lượt đến Nước Trời!

40. Thật vậy, cha tôi ra sức ngăn cản tôi rao giảng.

41. Thật vậy, đây là cường quốc sắc sảo và ranh mãnh!

42. " Thật vậy, tôi nên có suy nghĩ nhiều hơn một chút.

43. Thật vậy, hắn bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.

44. Thật vậy, họ sẽ giống như anh chị em của bạn.

45. Thật vậy, thà chết còn hơn sống trong thân thể này.

46. Thật vậy, chính sự trung thành của bạn làm vui lòng ngài.

47. Thật vậy, có lúc dường như chúng tôi không thể sống sót.

48. Thật vậy, người tiên phong mãn nguyện vì khéo dùng thì giờ.

49. Thật vậy, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi.

50. Thật vậy, kohl được dùng như bút kẻ mắt và mỹ phẩm.