Nghĩa của từ tiên trách kỷ hậu trách nhân bằng Tiếng Việt

tiên trách kỷ hậu trách nhân là một thành ngữ có ý nói: nếu muốn trách trước tiên hãy trách bản thân, sau đó hãy trách móc người khác.
Tiên nghĩa là trước (trước tiên)
Trách nghĩa là trách móc, chỉ chích.
Kỷ nghĩa là bản thân mình (tự kỷ - tự mình)
Nhân nghĩa là người, trong câu này có nghĩa là mọi người, người khác.

Trong cuộc sống có nhiều sự việc khiến chúng ta không hài lòng hoặc không được như ý muốn, trong công việc hoặc môi trường tập thể có những thứ liên quan đến nhiều người, khi xảy ra điều ngoài ý muốn ta thường tìm lý do đổ lỗi (cho hoàn cảnh hoặc cho người khác). Trong câu này cũng có ý nghĩa nhấn mạnh việc tự kiểm điểm bản thân, nhìn thẳng vào bản thân và vấn đề tránh việc lái sang các yếu tố ngoại lai bên ngoài (bao gồm cả hoàn cảnh).

thành ngữ trong tiếng anh:
cast not the first stone
know your own faults before blaming others for theirs
reproach yourself first before you reproach others

Đặt câu với từ "tiên trách kỷ hậu trách nhân"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tiên trách kỷ hậu trách nhân", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tiên trách kỷ hậu trách nhân, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tiên trách kỷ hậu trách nhân trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Các cụ thường nói "tiên trách kỷ hậu trách nhân".

2. Ông cha ta nói "tiên trách kỷ hậu trách nhân", con hãy xem lại mình trước.