Nghĩa của từ tiến xa bằng Tiếng Việt

tiến xa
động từ
to go far

Đặt câu với từ "tiến xa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tiến xa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tiến xa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tiến xa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Có thể tiến xa hơn nữa

2. Một lần nữa, tiến xa 10 lần.

3. Và em ấy sẽ không tiến xa được."

4. Họ chẳng bao giờ tiến xa về phương Bắc.

5. Đừng lo, mày đâu thể tiến xa được như thế.

6. Có thể ông đã tiến xa tới tận biển Caspian.

7. Chúng ta không tiến xa như vậy để thất bại.

8. Đừng lo, mày đâu thể tiến xa được như thế

9. Coi nhẹ điều không thể và các anh sẽ tiến xa.

10. Các cậu có thể tiến xa chừng nào các cậu muốn.

11. Khi nào tiến xa hơn, chúng cháu sẽ cho bác hay.

12. Nơi giúp Thủy quân lục chiến tiến xa hơn vào thành phố.

13. Tôi không bao giờ tiến xa hơn trong lần gặp đầu tiên

14. Chưa bao giờ La Mã tiến xa về phía đông như vậy.

15. Năm 2008, Yamada đã tiến xa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

16. Nếu anh cứ bị dắt dây thì anh chẳng bao giờ tiến xa.

17. Và đây thực sự trở thành khuôn mẫu để tiến xa hơn nữa.

18. Ta nên tiến xa hơn nữa với những phương tiện truyền thông mới.

19. Để tiến xa hơn chúng ta cần có công nghệ sản sinh nhanh hơn.

20. David Rohl còn tiến xa hơn và dứt khoát đồng nhất Sheshi với Sheshai.

21. Nhưng đó không phải là tuýp phụ nữ mà mình muốn tiến xa hơn”.—Nam.

22. Nhưng các chỉ huy của nhóm âm mưu chưa sẵn sàng tiến xa như thế.

23. Trời, sao mà Alex bé nhỏ đây tiến xa hơn tất cả chúng ta nhỉ?

24. Và có thể nói chúng tôi đã tiến xa thế nào trong 12 năm qua.

25. Không có đề xuất nào trong số này tiến xa hơn bước thiết kế sơ thảo.

26. Tiến xa hơn là một lộ trình linh hoạt dành cho Firefox 3.6 , 3.7 , và 4.0 .

27. Nhưng làm thế nào mà thành tích bắn lại có thể tiến xa kinh khủng như vậy?

28. Tuy nhiên quân Yên (và các lộ phiên trấn khác) cũng không thể tiến xa hơn được nữa.

29. Thật thế, chẳng phải tất cả chúng ta đều phải tiến xa hơn “điều sơ-học” hay sao?

30. Công nghệ có thể tiến xa với các cú bức phá, và IBM đã đầu tư rất nhiều.

31. Valois vào được Agenais và sau đó tiến xa hơn rồi cô lập thành trì quan trọng Bordeaux.

32. Giờ ta sẽ tiến xa hơn và phân tách hóa học bằng cách bẻ gãy vài liên kết.

33. Lực lượng cảnh sát chống bạo động ngăn họ tiến xa hơn về phía tòa nhà Quốc hội.

34. Anh chàng tiến xa hơn một chút, đến khoảng tầm này nước ngang tầm vai, lão già điên rồi

35. Nhưng giờ đây khi ngồi bên Heather trong xe, dưới ánh trăng huyền ảo, Mike muốn tiến xa hơn nữa.

36. Sau đó vào tháng 7, ông lên kế hoạch cho chiến dịch Cobra, chiến dịch bắt đầu tiến xa ra bãi Normandie.

37. Công ty bảo cô ấy rằng vẫn có khả năng công việc này sẽ tiến xa hơn, nhưng không có gì đảm bảo.

38. Lữ đoàn 10 đến trước và phát hiện quân địch đã tiến xa đến mức đang tiếp cận lực lượng pháo dã chiến Anh.

39. Gray lưu lại 9 ngày mua bán gần cửa sông, rồi bỏ đi mà không tiến xa hơn 21 km (13 dặm) lên thượng nguồn.

40. Chúng tôi đã đến cuộc thi Chính tả Quốc gia và cố gắng đoán xem đứa trẻ nào sẽ tiến xa nhất trong cuộc thi.

41. Edward tiến qua Lothian đến Edinburgh, nhưng Robert the Bruce từ chối gặp mặt ông trên chiến trận, làm Edward tiến xa hơn vào Scotland.

42. Đến cuối thế kỷ thứ tư, Đại đế Alexander có ý định lập lại thành này, nhưng ông đã chết trước khi công việc tiến xa hơn.

43. Nó kiểm soát hoàn toàn mọi thứ mà khán giả xem Những nhà làm phim đã phát triển một kho công nghệ để đưa những mánh khóe tiến xa hơn nữa.

44. Một số người hướng dẫn linh hồn là những người đã sống nhiều kiếp trước đó, trả các khoản nợ về nghiệp quả và tiến xa hơn nhu cầu tái sinh.

45. Ngày 12 tháng 6 năm 1987, Reagan thách thức Gorbachev tiến xa hơn với những cuộc cải cách và dân chủ hoá của ông bằng cách phá vỡ Bức tường Berlin.

46. Hiệp định được phê chuẩn vào tháng 1 năm 1948 và công nhận một lệnh ngừng bắn theo "đường Van Mook "- kết nối các điểm người Hà Lan tiến xa nhất.

47. Để tiến xa hơn nữa trong việc đẩy mạnh thương hiệu của họ, họ có những công ty quảng bá chuyên nghiệp sẽ làm thế nào để cánh báo chí nói về họ.

48. Giả vờ triệt thoái, binh lính Y-sơ-ra-ên rút quân theo ngả “về phía đồng vắng”, dụ quân địch tiến xa khỏi thành A-hi hơn (Giô-suê 8:3-17).

49. có thể thông qua luật yêu cầu cảnh sát loại bỏ dữ liệu của những người vô tội đồng thời, cho phép sử dụng công nghệ trong phạm vi hợp pháp để tiến xa hơn.

50. Nhưng với nhà thiết kế, người sáng tạo và doanh nhân, Nghề của chúng ta không chỉ chú ý đến những thứ đó, mà còn phải tiến xa hơn và cố gắng sửa chữa chúng.