Nghĩa của từ tiếng lòng bằng Tiếng Việt

tiếng lòng
danh từ
inner voice

Đặt câu với từ "tiếng lòng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tiếng lòng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tiếng lòng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tiếng lòng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Có ai ngăn cản được tiếng lòng tôi!...

2. Tôi đã nghe theo tiếng lòng mình và đây chính là nơi mà người bảo vệ đã nói tới chính là trường quay mà tôi có cơ hội