Nghĩa của từ trung hậu bằng Tiếng Việt

Trung hậu nghĩa là trung thực, trung thành, hiền lành trước sau như một.
Người trung hậu là người tốt và rất được tin cậy trong công việc và nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống.

Đặt câu với từ "trung hậu"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trung hậu", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trung hậu, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trung hậu trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tôi rất thích một người trung hậu.

2. Cô gái ấy trung hậu và hiền dịu.

3. Những người trung hậu thường rất được yêu quý.

4. Bác gái là một người trung hậu và nhân ái.

5. Anh ấy là một người trung hậu và rất giỏi.

6. Anh thật có phúc khi có người vợ trung hậu đảm đang

7. """Một bà thật trung hậu"", những người này nói, ""Một phụ nữ can đảm"", số khác than thở."

8. Nghề săn bắn vào trung hậu kỳ Tây Hạ vẫn còn hưng thịnh, được đại thần Tây Hạ xem trọng, quân đội Tây Hạ thường dùng việc săn bắn để huấn luyện hay diễn tập quân sự.