Nghĩa của từ vầng thái dương bằng Tiếng Việt

vầng thái dương
the sun

Đặt câu với từ "vầng thái dương"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "vầng thái dương", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ vầng thái dương, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ vầng thái dương trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hãy phá bỏ vầng trăng, vầng thái dương;

2. Những kẻ nịnh bợ chính thức miêu tả ông ta như là một "món quà của Thiên chúa cho Nhân loại" hay "Vầng thái dương của Imamate."

3. Ba bộ đầu dành cho các nhà cai trị nổi bật của thế kỷ XX: Moloch (1999) về Hitler, Taurus (2000) về Lenin, và Vầng thái dương (2004) về hoàng đế Hirohito.