Nghĩa của từ viện cớ bằng Tiếng Việt

viện cớ
[viện cớ]
to allege/pretend something as an excuse; to give/use something as a pretext; to plead; to pretext
Viện cớ rằng mình không biết
To plead ignorance
Hắn viện cớ là làm việc căng thẳng quá nên không đến được
He pleaded pressure of work to excuse his absence

Đặt câu với từ "viện cớ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "viện cớ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ viện cớ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ viện cớ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đừng viện cớ nữa.

2. Đừng viện cớ, Thadeous.

3. KHÁCH MỜI VIỆN CỚ THOÁI THÁC

4. Để cô có thể viện cớ cho việc này.

5. Anh kể lại: “Lúc đầu chúng tôi viện cớ để không tập.

6. Nhưng Edna từ chối không chịu gặp tôi, viện cớ mắc bận.

7. Tìm lí do nào tốt hơn để viện cớ cho sự vắng mặt của ngươi.

8. Nếu thèm uống những thức uống có cồn, một người có thể viện cớ để uống thường xuyên.

9. Sharon viện cớ này như lý do chính đáng để mở màn cho Chiến dịch Mole Cricket 19.

10. Lúc đó đừng có viện cớ ốm hay là đội của anh có chuyện khẩn cấp nào đó.

11. Hoa cúc hay hoa loa kèn ngoài tự nhiên có viện cớ, dối trá hay nấn ná không?

12. Ta không bao giờ nên biện bạch, bào chữa, hay viện cớ gì khác để không đáp ứng.

13. Tôi viện cớ rằng thành kiến đối với anh đã ảnh hưởng đến quyết định y khoa của họ.

14. Chúa không muốn bất kỳ viện cớ nào làm giảm bớt tiếng nói của Ngài cho Các Thánh Hữu.

15. Hai người đó là đồng phạm đó Mục đích chính là muốn viện cớ để cứu tên Hạ Hầu Vũ

16. Ông ấy lý luận rằng anh Vahan viện cớ lương tâm vì tôn giáo là “vô căn cứ và nguy hiểm”.

17. Những người khác viện cớ cho hành vi đáng ngờ bằng cách hạ thấp quan điểm của mình về sự trung thực.

18. Để xoa dịu lương tâm, người ta viện cớ, giảm nhẹ hoặc ngụy biện cho hành động thiếu trung thực bằng nhiều cách.

19. Fulk viện cớ rằng vương quốc cằn cỗi rộng lớn của ông khó lòng chu cấp nổi cho một đạo quân lớn mượn đường đi qua.

20. Một người có thể dễ dàng viện cớ là mình ít học, đọc chậm, hoặc có trí nhớ kém, để khỏi phải siêng năng học Kinh Thánh.

21. Tại sao, bạn cứ núp dưới bóng của các mối quan hệ để viện cớ này nọ về việc không theo đuổi niềm đam mê của mình?

22. 5 Tại những nơi mà người ta thường viện cớ có đạo khác rồi để từ chối, bạn có lẽ thấy rằng rào đón trước là có ích.

23. Thỉnh thoảng có một số người viện cớ các sự lầm lẫn đó để hoài nghi và tự ly khai khỏi tổ chức hữu hình của Đức Giê-hô-va.

24. Quả thật, bất kể những kẻ bội đạo có thể viện cớ gì đi nữa, mục tiêu thật của bọn xâm nhập này là “để cướp giết và hủy-diệt”.

25. (Sáng-thế Ký 4:8) Phản ánh tinh thần hung bạo vào thời ông, Lê-méc viết bài thơ khoe cách ông giết một thanh niên viện cớ là tự vệ.

26. Tuy nhiên, một người bị khai trừ ngồi trật tự bên cạnh người thân trong buổi nhóm họp khác với việc người thân viện cớ để kết hợp với người ấy.

27. Nếu chúng ta có thói quen viện cớ hay là chống lại những lời khuyên tức là chúng ta đưa mình vào sự nguy hiểm ngấm ngầm là bị cứng lòng.

28. Viện cớ rằng “các vua cai trị do quyền từ trên trời”, giới chức giáo phẩm đã tự xưng họ giữ độc quyền làm trung gian giữa vua chúa và Đức Chúa Trời.

29. Nếu lờ đi và viện cớ để không làm, chắc chắn chúng ta là những đầy tớ biếng nhác, vì thế không xứng đáng với vị trí cao trọng mà mình được mời gọi”.

30. Nhưng Nô-ê đã không viện cớ đó để có thái độ “chừng nào đến rồi hay”, để rồi đặt công việc đóng tàu và công việc rao giảng vào hàng thứ nhì trong đời sống.

31. Làm một tư lệnh bộ binh, đó là một sự giáng cấp từ tướng pháo binh — mà quân đội đã có đủ hạn ngạch — và ông viện cớ sức khỏe yếu để từ chối nhậm chức.

32. Những đội quân tiếp viện tới từ Ý vô kỷ luật đã thường xuyên viện cớ không có lương để đến cướp bóc bừa bãi cả người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo trước khi tới được Acre.

33. Khách hành hương muốn dâng lễ vật có thể mua của bất cứ người bán hàng nào trong thành, nhưng những người trông coi đền thờ dễ dàng viện cớ lễ vật không đạt tiêu chuẩn và bác bỏ.

34. Có lẽ chúng ta cần phải tập chịu trách nhiệm về những hành động của mình và đừng giống một số người viện cớ là quá trình đào tạo hay đặc tính di truyền đã an bài số phận của họ.

35. Khẩu hiệu này phản ảnh quan điểm của triết gia người Đức sống vào thế kỷ 19 là Friedrich Nietzsche, và nhiều người trẻ đã viện cớ này để làm theo ý riêng, để buông tuồng trong tình yêu cuồng loạn và lạm dụng ma túy mà không kiềm chế.