Nghĩa của từ xâu kim bằng Tiếng Việt

Xâu kim là hành động xỏ (luồn) sợi chỉ qua lỗ kim để khâu vá.

động từ
thread a needle

Đặt câu với từ "xâu kim"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xâu kim", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xâu kim, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xâu kim trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Trong bóng tối của căn phòng cụ có thể xâu kim và thùa được khuyết áo, và biết được khi nào thì xoong sữa sắp sôi.