Nghĩa của từ xây xát bằng Tiếng Việt

Xây xát nghĩa là bị trầy xước, bị thương nhẹ, bị thương ngoài da.

Đặt câu với từ "xây xát"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xây xát", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xây xát, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xây xát trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ông không bị xây xát mảy may gì!

2. Bà ta biết ngươi chỉ cần bị con dao làm xây xát...

3. Hầm trú ẩn bị trúng bom, và mọi người trong đó đều chết, nhưng anh em của chúng ta thoát nạn và chỉ bị xây xát chút đỉnh.

4. Một lần nọ, khi tôi đang chơi trên nóc các nhà xe, tôi nhảy từ nhà xe của chúng tôi và té lọt xuyên qua mái ngói của nhà xe người hàng xóm, lưng và hai chân của tôi bị xây xát nhiều.