Nghĩa của từ xô bồ bằng Tiếng Việt

xô bồ
[xô bồ]
tính từ
gross

Đặt câu với từ "xô bồ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xô bồ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xô bồ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xô bồ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chủ nghĩa cộng sản đã làm bùng nổ mọi giá trị, để lại một khoảng trống đạo đức xô bồ.

2. Và tất nhiên, tĩnh tâm là cách nhiều người trong chúng ta đạt được những gì họ khao khát và mong muốn nhất trong cuộc sống xô bồ hiện đại Một khoảng lặng.