Nghĩa của từ xốn xang bằng Tiếng Việt

Xốn xang nghĩa là tâm trạng có những xúc động tình cảm khiến trong lòng rạo rực, bứt rứt không yên.
Ví dụ: lòng dạ xốn xang
xốn xang mong ngóng
Đồng nghĩa: xôn xang, xôn xao
(Phương ngữ) đau nhức nhối, xót xa
"Xốn xang như muối xát gừng, Phải chi hồi trước ai đừng biết ai!" (Ca dao)

Đặt câu với từ "xốn xang"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xốn xang", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xốn xang, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xốn xang trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Từ “địa đàng” làm cho chúng ta xốn xang trong lòng, và điều này hẳn có lý do.

2. Mỗi khi nhắc đến con sông quê hương, lòng em lại xốn xang một tình yêu quê hương tha thiết

3. Dù rằng mình rất cương quyết.. Chỉ cần nghĩ đến chuyện 3 ngày 2 đêm với Baek Seung Jo... Tim mình lại có chút xốn xang

4. Tôi ước tôi có thể nói về những xốn xang trong tôi hay là những bản đồ tôi vẽ dưới đất khi tôi nghĩ về chuyện tình này, nhưng tôi không thể.